Effeithiau Iechyd llygredd aer

Gall ansawdd aer gwael gael effeithiau tymor byr a thymor hir ar bobl o bob oed. Mae’r tabl isod yn amlinellu effeithiau llygryddion gwahanol ar lefelau uchel iawn.

Llygrydd Effeithiau iechyd ar lefelau uchel iawn
Carbon Monocsid (CO) Mae Carbon Monocsid yn lleihau faint o ocsigen sy’n cael ei gludo o amgylch y corff yng nghelloedd coch y gwaed. O ganlyniad, nid yw organau hanfodol, fel yr ymennydd, meinweoedd nerfol a’r galon, yn cael digon o ocsigen i weithio’n iawn.
Mae’r risg yn arbennig o fawr i blant am eu bod nhw’n llai a bod eu cyrff yn tyfu ac yn datblygu o hyd. Mae’n debygol o effeithio ar bobl â phroblemau’r galon hefyd.

Nitrogen Deuocsid (NO2)
Sylffwr Deuocsid (SO2)
Oson (O3)

Mae’r nwyon hyn yn achosi llid i leinin y trwyn, y pibellau anadlu a’r ysgyfaint. Maent yn cynyddu symptomau’r rheini sy’n dioddef o glefydau’r ysgyfaint ac yn cynyddu’r tebygolrwydd o broblemau resbiradol.
Gronynnau Gall gronynnau mân achosi nifer o broblemau iechyd wrth iddynt gael eu cludo’n ddwfn i’r ysgyfaint.