Dolenni i Wefannau cysylltiedig

Mae mwy a mwy o wefannau sy’n darparu gwybodaeth am ansawdd aer ac ansawdd nodweddion amgylcheddol eraill bob dydd. Dilynwch y dolenni isod i weld rhestr o ddolenni i dudalennau Ewropeaidd, tudalennau Americanaidd a thudalennau eraill o bedwar ban byd. Mae gennym ni ddolenni hefyd i sefydliadau amgylcheddol, grwpiau pwyso a gwefannau sy’n cynnwys data meteorolegol.

Nid yw Llywodraeth Cymru’n gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau hyn, ac nid yw o reidrwydd yn cymeradwyo’r safbwyntiau a fynegir ynddynt. Nid yw’r ffaith bod y gwefannau hyn wedi’u rhestru yn golygu ein bod yn eu cefnogi mewn unrhyw ffordd. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym ni unrhyw reolaeth dros y tudalennau sydd ar gael.

Air Quality Bulletin - Yn cynnwys penawdau'r mis hwn, dolenni gwefannau ansawdd aer eraill a mwy

Air Quality England - Gwasanaeth ar-lein sy'n darparu data ar ansawdd aer i awdurdodau lleol ledled Lloegr

Air Quality in Scotland - Gwybodaeth am ansawdd aer yn yr Alban

Air Quality Model Helpdesk - Arweiniad i Awdurdodau Lleol ar fodel gwasgariad aer ar gyfer adolygu ac asesu

APRED - Gwefan Cronfa Ddata Ymchwil Llygredd Aer (APRED). Yma gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwilwyr yn y Deyrnas Unedig sy'n gweithio ym maes llygredd aer, a gwybodaeth am eu harbenigedd a'u meysydd diddordeb

BureauVeritas - Data ar grynodiad o'r gronynnau a gwybodaeth archif am rwydwaith safleoedd trefol a gwledig DEFRA

Campaign for Clean Air in London - Hafan yr ymgyrch dros aer glân yn Llundain. Y prif nod yw bodloni safonau argymelliedig Sefydliad Iechyd y Byd ar ansawdd aer ledled Llundain

Carbon Trust - Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon yn helpu busnesau a'r sector cyhoeddus i leihau gollyngiadau carbon

Defra - Hafan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y DU.

ENDS - Environment Daily - gwybodaeth amgylcheddol Ewropeaidd

Environment Agency - Hafan Asiantaeth yr Amgylchedd

Environmental Protection UK - Mae’r elusen genedlaethol yn darparu dadansoddiad polisi arbenigol a gwybodaeth am ansawdd aer, tir a sŵn

Institute of Air Quality Management - Gwefan ar gyfer arbenigwyr ym maes ansawdd aer

NAEI - Hafan Rhestr Allyriadau Atmosfferig Cenedlaethol

Public Health Wales - yr asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol yng Nghymru

SEPA - TGwefan Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban

UK-AIR - Data ansawdd aer, ystadegau ac adroddiadau cyfredol a hanesyddol o bob cwr o’r DU

Welsh Air Quality Forum web site - Gwybodaeth am ansawdd aer Cymru

Welsh Government - Ansawdd Aer a Atal Llygredd

ENDS - Gwybodaeth amgylcheddol Ewropeaidd yn ddyddiol

European Commission - Gwefan y Comisiwn Ewropeaidd

European Environment Agency - Gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop

Global Observatory -Gwefan Arsylwi Byd-eang yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd sy'n creu delweddau arsylwi amgylcheddol o'r ddaear a data ar nwyon tý gwydr

Envirolink - Man canolog i gael gwybodaeth amgylcheddol

IIASA - TAP Project - Manylion Prosiect Llygredd Aer Trawsffiniol Sefydliad Rhyngwladol Dadansoddi Systemau Cymhwysol, Laxenburg, Awstria

The US EPA Office of Air and Radiation - yn cynnwys llawer o wybodaeth, yn cynnwys AFS Home Page, Hafan Cronfa Ddata Llygredd Aer EPA, Cyhoeddiadau gan Is-adran Aer ac Ymbelydredd Asiantaeth Diogelu?r Amgylchedd UDA, AMTIC Canolfan Gwybodaeth Technoleg Monitro Amgylchol EPA, a Real-time Air Quality Information o bob cwr o UDA

ECMWF Home Page - Hafan Canolfan Ewropeaidd Rhagolygon Tywydd Pellter Canolig, yn cynnwys archif data a lluniau o fapiau tywydd pellter canolig

The Met. Office Home Page

Air Pollution - What it means for your health - ATaflen esboniadol gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

World Health Organisation